ICO คืออะไร ? และกลไกตลาด

35 Views


Published
คลิปแสดงกลไกตลาดของ ICO ในภาพรวมเพื่อแสดงให้เห็นถึงขั้นตอนการไหลของเงินทุนและที่มาของมูลค่าของ Token ที่ระดมทุนด้วยวิธีการ ICO

Experty - White paper


Category
ICO
Be the first to comment